top of page

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is geschreven voor bezoekers van Life Coach Ellen en voor cliënten  van de eenmanszaak Life Coach Ellen, gevestigd in Amsterdam. Life Coach Ellen is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71852980.
 

Algemeen

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Om deze reden houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Lees deze verklaring goed door, zodat je op de hoogte bent van wat er met je gegevens gebeurt en waarom ik welke gegevens verzamel en voor welk doel ik deze gegevens gebruik.

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact met me op via: info@lifecoachellen.nl

Voor de leesbaarheid van dit document maak ik gebruik van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’  staat wordt de eenmanszaak Life Coach Ellen bedoelt.

Doeleinden & gegevens
Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden en om met je te communiceren in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je  gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan verwijder ik de gegevens 6 maanden na ontvangst. Indien er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens 
beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel in het kader van de door met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen de gegevens die ik in dat verband nodig en/of nuttig acht. Meer informatie vind je terug in de algemene  voorwaarden van Life Coach Ellen.

Gedrag en bezoekgegevens website
Op www.lifecoachellen.nl worden algemene web statistieken bijgehouden door mijn hostingprovider. Ik kan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Aanbieden van diensten en overige doeleinden.
Ik gebruik jouw NAW-gegevens en/of e-mailadres om contact op te nemen tijdens een traject en om je te informeren over (nieuwe) diensten of het versturen van facturen voor mijn boekhouding. Tevens gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen. Je telefoonnummer zal ik gebruiken om contact op te nemen tijdens een traject.

Derden
Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door jou als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie hierover mijn algemene voorwaarden. Ik verstrek geen 
persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Beveiliging gegevens
Ik zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om 
de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene 
Verordening  Gegevensbescherming (AVG).
Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruik maken van één of meerdere  verwerkers, zoals mijn internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet 
buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Rechten betrokkene
Jouw privacy zal worden gerespecteerd en ik zal eraan meewerken dat je de in de AVG toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als je hier gebruik van wilt maken, dan controleer ik uiteraard wel eerst of het verzoek daadwerkelijk van jou komt.

Gebruik van teksten en foto’s
De teksten die ik op mijn website en Social Media gebruik zijn van mijzelf. Indien ik een tekst van een ander gebruik, dan zal ik ALTIJD de bronvermelding erbij vermelden. De foto’s die ik gebruik zijn afkomstig van Pixabay en van mijzelf. Indien er foto’s zijn gebruikt met andere 
personen dan heb ik daar schriftelijke toestemming voor gevraagd.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

Section Title

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page